Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-102. Γενική Φυσική IΙ

Παρουσιάσεις

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις (σε μορφή "pdf") που θα γίνονται στις παραδόσεις του μαθήματος.
Πρώτη παρουσίαση
Δεύτερη παρουσίαση
Τρίτη παρουσίαση
Τέταρτη παρουσίαση
Πέμπτη παρουσίαση
Έκτη παρουσίαση
Έβδομη παρουσίαση
Όγδοη παρουσίαση
Ένατη παρουσίαση
Δέκατη παρουσίαση
Ενδέκατη παρουσίαση
Δωδέκατη παρουσίαση
Παρουσίαση για το πρώτο κεφάλαιο Οπτικής
Παρουσίαση για το δεύτερο κεφάλαιο Οπτικής
Παρουσίαση για το τρίτο κεφάλαιο Οπτικής
Παρουσίαση για το τέταρτο κεφάλαιο Οπτικής